Koszyk jest pusty.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i specjalnych rabatach, wpisz e-mail i nie przegap niczego!

Zapisz się na listę, aby od razu otrzymać KOD RABATOWY!

tel. kom. 504 180 577

e-mail: m.wing@forexer.pl

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO FOREXERROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]


 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem www.Forexer.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez internet eBooków, to jest elektronicznych egzemplarzy książek na nośniku w postaci pliku komputerowego oraz szkoleń, to jest elektronicznych materiałów szkoleniowych na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianych Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „Materiałami”. Przez Materiały rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, szkolenia wideo, kursy wideo, zapisy webinarów, nagrania audio.
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy książek w formie papierowej.
 4. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw.
 5. Właścicielem Sklepu jest „Lexine” Gawek i Kielar Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie 31-242, ul. Witkowicka 82, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335571, REGON 141990967, NIP 701-019-70-31.
 6. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez pocztę elektroniczną: m.wing@forexer.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 [Materiały]


 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Materiale, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, treścią, autorem, tematyką, liczbą stron, wielkością pliku oraz przeznaczeniem. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. Materiały udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie:
  1. PDF;
  2. MP3;
  3. MP4;
  4. AVI.

§ 3 [Korzystanie ze Sklepu]


 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:
  1. uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz
  2. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
 2. W przypadku dokonania zakupu imię oraz adres e-mail Kupującego zostają zachowane i uzyskuje on status „Stałego Klienta”. Składając kolejne zamówienie i podając te dane, zostanie on rozpoznany przez system informatyczny Sklepu i otrzyma rabat, zależny od ilości dotychczas zakupionych Materiałów. Szczegółowe zasady udzielania rabatów znajdują się pod adresem: http://www.forexer.pl/pomoc.html#jakkupowac. Zasady te mogą ulec zmianie w każdym czasie i zależą od swobodnego uznania Sprzedawcy, zmiana ich nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 4. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych Materiałach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

§ 4 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu]


 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
  1. dostęp do internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
  3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem korzystania z Materiałów jest:
  1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
  2. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie MP3 – posiadanie programu odtwarzającego MP3;
  3. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie MP4 – posiadanie programu odtwarzającego MP4;
  4. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie AVI – posiadanie programu odtwarzającego AVI;
   oraz umiejętność korzystania z tych programów.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§ 5 [Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu]


 1. Materiały stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Materiałów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupno Materiału nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Materiału. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową Materiału, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Materiału, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z Materiałem.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  1. Zwielokrotniać Materiału lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  2. Udostępniać Materiału jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  3. Najmować i użyczać Materiału; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  4. Ingerować w treść i zawartość Materiału.
  5. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Materiał.
 5. Do Materiałów nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Materiału osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego Materiału za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Materiału. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY

§ 6 [Zaproszenie do negocjacji]


 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Materiałów, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Materiałów oraz cen Materiałów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 7 [Złożenie zamówienia]


 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go Materiał, kliknie na przycisk „Dodaję do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia.
 2. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Materiału w tym zamówieniu wskazanego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 4. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. W e-mailu zawarte jest podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony, na której można dokonać płatności. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

§ 8 [Cofnięcie i zmiany w zamówieniu]


 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.

§ 9 [Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata Ceny]


 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Cenę w terminie 15 (piętnastu) dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez PayU SA.
 3. Ceny Materiałów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy Materiale jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 4. Kupujący może dokonać zapłaty za Materiały tylko z wykorzystaniem systemu PayU obsługiwanego przez firmę PayU SA. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności PayU SA znajdujący się pod adresem: http://www.payu.pl/regulaminy-i-materialy-informacyjne,7690.html.
 5. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 6. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.
 7. Jeżeli Kupujący nie zapłaci Ceny, Sprzedawca będzie mu przez okres 15 dni od dnia zawarcia umowy wysyłał na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail przypomnienie o obowiązku zapłaty Ceny. Jeśli Kupujący nie chce otrzymywać tych informacji, może zrezygnować z ich otrzymywania, w każdym czasie, przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją.

§ 10 [Realizacja zamówienia]


 1. Z chwilą zaksięgowania zapłaty Ceny na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany jest e-mail z linkiem do specjalnej strony Sklepu. Na tej stronie uwidocznione są wszystkie Materiały zakupione przez Kupującego. Przy każdym tytule podany jest indywidualny link do pobrania danego Materiału, zwany dalej „Linkiem”.
 2. Link jest aktywny tylko przez dwanaście godzin liczonych od momentu pierwszego kliknięcia w niego. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, sprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący obowiązany jest dokonać pobrania pliku z zakupionym Materiałem w ciągu dwunastu godzin liczonych od momentu pierwszego kliknięcia w ten Link.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2, jak i też za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym w ust. 2.
 4. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym Materiałem w terminie, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony Materiał jako załącznik na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia kontaktu.
 5. Po pobraniu pliku z zakupionym Materiałem Link staje się nieaktywny (po upływie dwunastu godzin liczonych od momentu pierwszego kliknięcia w ten Link), a zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy Materiał został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Sklepu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.
 6. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.
 7. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linku innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną według zasad określonych w § 5 ust. 6.

§ 11 [Faktura]


 1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.
 3. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia Linku, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić na adres: m.wing@forexer.pl.

ROZDZIAŁ III. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE

§ 12 [Prawo odstąpienia od umowy]


 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pobrania przez Kupującego Materiału (umowne prawo odstąpienia).
 2. Odstąpienie wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia na adres e-mail wskazany w Regulaminie (§ 1 ust. 6).
 3. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego Materiału, ze wszelkich nośników, w szczególności:
  1. Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie.
  2. Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
 4. Zwrot Ceny następuje na konto wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu Materiałów po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży każdego z nich itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia.
 6. Bez uszczerbku dla praw Kupującego będącego konsumentem, o których mowa w ust. 1-5, Strony wyłączają ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721) ze względu na przepis art. 10 ust. 3 pkt 5, tj. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (a taki charakter ma Materiał).

§ 13 [Niezgodność Materiału z umową. Postępowanie reklamacyjne]


 1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji Materiału wyłącznie w przypadku niezgodności Materiału z umową, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Materiału z umową sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z Materiałem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 4.
 3. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową („reklamacja”).
 4. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).
 5. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Materiału lub wymienić Materiał na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
 7. W przypadku gdy w wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, stosuje się przepisy § 12 ust. 3 i 4.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14 [Ochrona danych osobowych]


 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe:
  1. imię;
  2. adres e-mail.
 3. Kupujący wyraża zgodę na:
  1. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
  2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 3 ust. 4.
 4. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  1. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
  4. dobrowolności podania danych.
 5. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§ 15 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]


 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  1. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje.
  2. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
  3. Siły wyższej.
  4. Awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  5. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu.
  6. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu.
  7. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie.
  8. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
  9. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu.
  10. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 [Postanowienia końcowe]


 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: http://www.forexer.pl/regulamin.html w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: http://www.forexer.pl/regulamin.html. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4, przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Materiał w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego.
 7. Do korzystania ze Sklepu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży Materiałów – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 8. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.01.2015 r.


Regulamin został przygotowany przez serwis ePorady24.pl.